Förordnanden

Offentliga försvar

När en person misstänks för brott av viss svårighetsgrad eller om det annars finns särskilda skäl, utser domstolen en offentlig försvarare.

Staten betalar kostnaden för den offentlige försvararen. Om den misstänkte frikänns behöver den misstänkt inte betala tillbaka något för advokatens kostnader till staten. Om den misstänkte döms för brottet kan denne, beroende på sin inkomst, bli helt eller delvis återbetalningsskyldig för statens kostnader.

En misstänkt har alltid rätt att biträdas av en advokat som man själv väljer. För en sådan privat försvarare är det den misstänkte som själv betalar kostnaden.

Jag har under många år åtagit mig uppdrag som försvarare för personer som misstänks för brott. Många av dessa är unga (minderåriga, ungdomar och unga vuxna) och flera är kvinnor.

Som din försvarsadvokat – offentlig försvarare eller privat försvarare – hjälper jag dig med allt som rör brottmålet, deltar under förundersökningen och är också med vid rättegången inför domstolen. Min uppgift är att se till att allt du önskar föra fram förs fram och att det förs fram på rätt sätt.

 

Målsägandebiträden

Om du blivit utsatt för brott, bör du anmäla detta till polisen så snart som möjligt. Om brottet är av viss farlighetsgrad eller du av annan anledning anses vara i behov av biträde, har du rätt till en jurist som hjälper dig med detta. Denna jurist kallas målsägandebiträde och du som brottsoffer kallas målsägande.

Under den tid som polisen utreder brottet genomförs vanligen ett eller flera förhör med dig som målsägande. Ditt målsägandebiträde finns då med vid din sida. Målsägandebiträdets uppgift är att stötta dig under förundersökningen samt företräda dig i samband med rättegången (t ex såvitt avser skadeståndsanspråk).

Jag har en lång erfarenhet av att vara målsägandebiträde och har företrätt många personer i djup kris. Flertalet av mina målsäganden är kvinnor som utsatts för allvarliga brott av partners eller f d partners. Jag har också etablerade kontakter med kvinnojourer och skyddade boende och får regelbundet uppdrag genom dessa kontakter.

Mitt viktigaste uppdrag för en målsägande utöver att tillse att samtlig bevisning till stöd för målsägandens inställning i målet kommer fram, är förmedla trygghet och kunskap kring vad som kommer att ske under förundersökningen samt rättegången och tiden därefter samt att vara ett stöd i en många gånger mycket svår situationen.

Har du rätt till målsägandebiträde, kan du redan när du anmäler brottet till polisen berätta vem du önskar som målsägandebiträde.

Särskild företrädare för barn

De mest hjälplösa i samhället är våra barn. Ibland utsätts också dessa för brott. Om den misstänkte gärningsmannen är vårdnadshavare eller närstående till vårdnadshavare, behöver en särskild företrädare för barnet utses.

Den särskilda företrädaren övertar vårdnadshavarens rätt att besluta för barnet i det rättsliga förfarandet. Den särskilda företrädaren ska, i stället för barnets vårdnadshavare, ta tillvara barnets rätt under förundersökningen och i rättegången. Den särskilda företrädaren övertar därmed helt vårdnadshavarens rätt att besluta över barnet när det gäller det rättsliga förfarandet. En särskild företrädare för barn är oftast en advokat som uppfyller särskilda krav på lämplighet att företräda barn.

Min uppgift som särskild företrädare för ett barn är således att vara polis och åklagare behjälplig i samband med förhör eller läkarundersökning av barnet. Det innebär att jag tillser att barnet hämtas (i princip uteslutande gör jag detta själv) och sedan återbördas till sin hemmiljö eller skola/förskola. Ibland är dock brottsmisstankarna så allvarliga att det i samband med förhör beslutas om omedelbart omhändertagande av barnet, varvid barnet överlämnas till de sociala myndigheterna.

Om åklagaren väljer att väcka åtal är det den särskilda företrädaren som för barnets skadeståndstalan i domstolen. Om barnet är under 15 år, får det inte närvara i rättssalen utan inspelade videoförhör med barnet spelas istället upp.

Den särskilda företrädaren får betalt av staten och kostar inget för barnet.

Jag har genom åren fått möjligheten att företräda barn som dess särskilda företrädare vid otaliga brottsmisstankar. Min främsta uppgift är att se till att barnet känner sig hört, sett och tryggt i den situation som är för handen. I detta tillser jag alltid att det vid hämtning av barnet medföljer en s k trygghetsperson, d v s en person som barnet känner från skolan eller förskolan och som barnet känner sig trygg med. Jag deltar också i förhören och hör och ser allt som sägs, för att vid behov avbryta och ingripa när barnet känns oroligt eller otryggt.

Dessa uppdrag är de ohejdat viktigaste för mig och ofta de som dröjer sig längst kvar efter att uppdraget avslutats.

Offentliga biträden med anledning av omhändertaganden med stöd av LVU, LVM, LPT och LRV

När myndigheter menar att frivilliga vårdinsatser inte fungerar, kan dessa myndigheter under vissa omständigheter omhänderta barn och vuxna. Detta sker bl.a. med stöd av lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (LVM), lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) och lag (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV).

Om du blivit föremål för en sådan omhändetagandeåtgärd, har du rätt till ett offentligt biträde. Ett offentligt biträde är i de allra flesta fall en jurist som tar tillvara dina intressen i målet eller ärendet. Till offentligt biträde får förordnas advokat, biträdande jurist på advokatbyrå eller någon annan som är lämplig för uppdraget.

Staten betalar kostnaderna för det offentliga biträdet.

Jag har företrätt såväl barn som ungdomar och föräldrar i alla sorters tvångsmål. Liksom i andra mål är det av absolut vikt att min klient får förtroende för mig och mitt uppdrag. Detta menar jag är utgångspunkten för att vi ska kunna lyckas så bra som förutsättningarna medger i uppdraget. Jag vinnlägger mig alltid om att tidigt sammanträffa med min klient för att få en god bild av situationen och undersöka om jag omgående bör vidta någon åtgärd såsom att begära att någon särskild person hörs i utredningen, begära företräde inför socialnämnden eller åberopa vittnesförhör. Jag får därvid också möjlighet att tidigt sätta mig in i ärendet och tillse att min klient förstår hur mitt uppdrag är utformat, vad som kan väntas i målet samt hur vi bäst förbereder oss inför en kommande förhandling eller ett kommande sammanträde.

Notera att du redan i samband med att myndigheten informerat dig om att en utredning inletts, kan ha rätt till ett offentligt biträde. Om du känner att du har behov av ett offentligt biträde innan ärendet hänskjutits till förvaltningsdomstol, kan du kontakta din handläggare hos myndigheten (t ex din socialsekreterare) och begära att denne ser till att ett offentligt biträde förordnas. Du har rätt att själv lämna förslag på vem du vill ska utses som ditt offentliga biträde.

Ställföreträdare för barn

När barn under 15 år ska bli föremål för omhändertagande med stöd av LVU, förordnas barnet en advokat eller biträdande jurist som är både offentligt biträde och ställföreträdare för barnet. I uppdraget ingår – precis som för någon som är äldre än 15 år och får offentligt biträde förordnat – att framföra barnets inställning till vården. Därutöver ska ställföreträdare också bilda sig och avge en egen uppfattning om behovet av vård. Denna uppfattning ska baseras dels på information som framkommer från vårdnadshavare och socialtjänsten under utredning och vid förhandlingen men kan (och bör många gånger) också grunda sig i egna undersökningar t ex samtal med barnet självt, familjehem eller annat boende, skola, förskola eller andra som kan ha viktig information kring barnet och de förhållanden som grundar omhändertagandet.

Jag förordnas regelbundet i LVU-mål och blir oftast barnets företrädare i dessa ärenden. Jag har således en bred och djup erfarenhet av denna måltyp och de omständigheter som grundar omhändertaganden. Jag har stor vana att möta familjehem och andra vårdinstitutioner samt därvid också barn och unga i krissituationer. Att få möjligheten att företräda dem under svåra förhållanden och utmanande och oerhört svårt men samtidigt givande och utvecklande.

Migrationsmål

När tid finnes, förordnas jag som offentligt biträde i asylärenden. Frågor om uppehållstillstånd på annan grund, saknar jag för närvarande möjlighet att hjälpa till med.

0