Allmän affärsjuridik

Allmän affärsjuridik

Som företagare ställs du dagligen inför olika juridiska frågeställningar. Många av dessa kan du med enkelhet hantera själv men ibland behöver du specialisthjälp. Med allmän affärsjuridik avses all den juridik som ett företag stöter på i sin vardag.

Jag har arbetat på advokatbyrå och med affärsjuridik under snart tjugo år och därmed mött företag och företagare med vitt skilda frågeställningar och förutsättningar. Jag har genom åren biträtt såväl svenska som internationella klienter allmänt i affärsjuridiska frågor.

Advokatbyrån lämnar ingen rådgivning rörande skatterättsliga spörsmål men har ett stort nätverk av kompetenta samarbetspartners.

Arbetsrätt

Arbetsrätt är den del av lagstiftningen som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Om en tvist uppstår om arbetsrättens tillämpning och parterna är bundna av kollektivavtal så drivs ärendena i Arbetsdomstolen. Är parterna inte bundna av kollektivavtal så sker förhandlingarna i första hand i tingsrätten.

Advokatbyrån kan bistå vid upprättande av arbetsrättsligt relaterade handlingar såsom anställningsavtal men också vid arbetstvister.

Avtalsrätt

Under årens lopp har jag arbetat med en mängd olika frågeställningar och avtal som normalt förekommer inom ett företag. Advokatbyrån kan lämna rådgivning i olika köp- och säljrelationer, såsom tillverkningsavtal, inköpsavtal och leveransavtal samt distributionsavtal, återförsäljaravtal och franchiseavtal.

Bolagsrätt

Inom bolagsrätten kan Advokatbyrån bl.a. bistå vid bolagsbildningar, upprättande av bolagsordningar samt frågor kring kapitaltillskott, aktieägaravtal och samarbetsavtal.

Fastighetsrätt

Inom fastighetsrätten kan Advokatbyrån bl.a. lämna rådgivning inom traditionell fastighetsrätt såsom frågor kring servitut, arrende, fastighetsregleringar, gemensamhetsanläggningar, nyttjanderättigheter och hyreslagstiftning. Uppstår tvister kan Advokatbyrån biträda i handläggningen av dessa.

Företagsöverlåtelser

I samband med överlåtelser av bolag och rörelser kan advokatbyrån utföra företagsundersökningar ( s k due diligence-arbete), lämna strategiskt, övergripande och handfast råd i hela överlåtelseprocessen samt upprätta köpeavtal, aktieägaravtal, bolagsbildningshandlingar och liknande.

0